Pentagon, resmi gazetesi Stars and Stripes'? kapat?yor

Pentagon, resmi gazetesi Stars and Stripes'? kapat?yor

ABD Savunma Bakanl??? (Pentagon), 2021 Savunma Yetkilendirme Yasas? kapsam?nda savunma büt?esinden fonunun kesilmesi ?ng?rülen Amerikan ordusunun resmi yay?n organ? 'Stars and Stripes' gazetesini kapat?yor.
Pentagon, resmi gazetesi Stars and Stripes'? kapat?yor
AJANSLAR - ABD Savunma Bakanl???nda (Pentagon) konuyla ilgili yay?mlanan bir genelgede Stars and Stripes'?n 30 Eylül itibar?yla yay?n hayat?na veda edece?i kaydedildi.

Genelgede, y?netimin büt?e yasas? kapsam?nda b?yle bir ad?m atma hakk? bulundu?unu ve bu ad?mla Stars and Stripes'?n 15,5 milyon dolarl?k büt?esinden tasarruf edilece?i ifade edildi.

S?z konusu 2021 savunma büt?esi Kongrenin her iki kanad?ndan ayr? ayr? ge?mesine ra?men tek metin haline getirilip onaylanmad??? ve ABD Ba?kan? Donald Trump'a imza i?in g?nderilmedi?i i?in Pentagon'un bu ad?m? Washington'da tart??malara neden oldu.

Kongre henüz konuyla ilgili resmi bir ad?m atmad? ancak 15 senat?r, ABD Savunma Bakan? Mark Esper'e mektup yollayarak Kongre'nin karar? kesinle?meden gazeteyi kapatmamas? talebinde bulundu.

Stars and Stripes ilk kez 1861'de Amerikan i? sava?? s?ras?nda Missouri eyaletinde yay?mlanm??t?.

Gazete, ABD ordusuna ili?kin güncel haberleri Amerikan üslerindeki askerlere sa?lamak amac?yla bakanl?k taraf?ndan fonlan?yordu.
Yorum Yaz?n
Web G?rünümüne Ge?
送彩金38元不限id