WEB SEARCH    

            NEWS    
 

            IMAGES    

            DIRECTORY    

            ADVANCED    

            ADD URL    

            SYNTAX    

            ABOUT    

            BLOG    

            API    


    News   updated every 10 minutes

   
GOLatvia (Latvie?u Valoda)

Top Stories

Covid-19: Nāves gadījumu skaits pasaulē pārsniedz miljonu - DELFI
DELFI - Vado?ais zi?u portāls La... 4 hours ago
Kop? jaunā koronavīrusa, kas izraisa saslim?anu ar Covid-19, atklā?anas ?īnā ir pagāju?i gandrīz 10 mēne?i.     Pret Covid-19 pagaidām nav efektīvu zā?u un pasaulē turpinās darbs pie vakcīnu izstrādes. 

Hide related stories (21)


Related Topics'French open' otrā diena: se?u stundu maratonma?s un favorītu uzvaras - DELFI
DELFI - Vado?ais zi?u portāls La... 6 hours ago
34 gadus vecajam Nadalam ir nepiecie?ams vēl viens panākums "Grand Slam" turnīrā, lai panāktu ?veicie?a Rod?era Federera rekordu.     "Es patie?ām priecājos atgriezties Filipa ?atrijē vārdā nosauktajā kortā," vi?? teica 1000 fanu priek?ā. 

Hide related stories (20)

Konflikts Kalnu Karabahā: Krievija mudina Turciju atbalstīt uguns pārtrauk?anu - DELFI
DELFI - Vado?ais zi?u portāls La... 1 hour ago
Otrdien ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo aicināja Karabahas konflikta puses uz uguns pārtrauk?anu.     "Krievijas puse atrodas pastāvīgā kontaktā ar Erevānu, Baku un Ankaru da?ādos līme?os. 

Par slēptu priek?vēlē?anu a?itāciju NEPLP ar 10 500 eiro soda 'RīgaTV 24' - DELFI
DELFI - Vado?ais zi?u portāls Latvijā - DELFI 1 hour ago
"TV Latvija" sodīta par Priek?vēlē?anu a?itācijas likuma 35.panta otrajā da?ā paredzētā pārkāpuma izdarī?anu.     Programmas "RīgaTV 24" ietvaros laika posmā no 2020. 

Latvijas vēstnieks tiekas ar Uzbekistānas Parlamenta Likumdo?anas palātas priek?sēdētāja pirmo vietnieku
ārlietu ministrija 1 hour ago
2020.gada 29.septembrī, Ta?kentā Latvijas vēstnieks Uzbekistānā Mihails Popkovs tikās ar Uzbekistānas parlamenta (Oliy Majlis) Likumdo?anas Palātas priek?sēdētāja pirmo vietnieku Akmalu Saidovu.     Latvijas vēstnieks M.Popkovs un A.Sadiovs atzīmēja vairākus augsta līme?a pasākumus starpparlamentu sadarbības līmenī, kas veicināju?i Latvijas Saeimas un Uzbekistānas Oliy Majlis sakarus un paver jaunas iespējas arī abu valstu kontaktu aktivizē?anai politiskajā, kultūras un humanitārajā sfērās. 

Latvijas vēstnieks iesniedz akreditācijas vēstuli Eiropas Padomes ?enerālsekretārei
ārlietu ministrija 1 hour ago
Latvijas Republikas.     ārlietu ministrija. 

Pirmo reizi kop? 1956. gada nenotiks presti?ais ?penglera kauss - DELFI
DELFI - Vado?ais zi?u portāls La... 1 hour ago
?ogad turnīram ?veices pilsētā Davosā bija jānotiek no 26.     Turnīra 97 gadus ilgajā vēsturē tas iepriek? atcelts tikai ?etras reizes. 

Hide related stories (4)

Jūlija Bistrova: 'Ignitis' akciju piedāvājums - Lietuvas ener?ētikas gigants bir?ā - DELFI
DELFI - Vado?ais zi?u portāls La... 1 hour ago
Tagad apvienotais uz?ēmums bir?ā atgrie?as, plānojot piesaistīt kapitālu 470-585 miljonu eiro robe?ās.     Tie?i ?is segments ir spējīgs sniegt uz?ēmumam ātrāko attīstību un tādējādi būt pievilcīgam investoru acīs. 

Eksportējo?iem pārtikas produktu ra?otājiem būs pieejams atbalsts subsidētajām darba algām - DELFI
DELFI - Vado?ais zi?u portāls La... 2 hours ago
Turpmāk atbalstu - vienreizēju grantu jeb dāvinājumu darba samaksas kompensē?anai varēs sa?emt pārtikas ra?o?anas uz?ēmumi ar nosacījumu, ka uz?ēmumi papildus neveic darbību primārās lauksaimniecības nozarē, tai skaitā uz?ēmumu apgrozījumu neveido ienākumi no primārās lauksaimniecības produktu eksportē?anas.     oktobrim tiek pagarināts iesniegumu Latvijas Investīciju un attīstības a?entūrā iesnieg?anas termi??. 

Augustā mazumtirdzniecības apgrozījuma pieauguma temps palielinājies līdz 4,4% - DELFI
DELFI - Vado?ais zi?u portāls Latvijā - DELFI 3 hours ago
Mazumtirdzniecības dati tiek apkopoti tikai par Latvijā re?istrētiem uz?ēmumiem.     Ievērojams apgrozījuma kritums bija mazumtirdzniecībā pa pastu vai interneta veikalos (par 31,3%), ko ietekmēja viena no vado?ajiem nozares dalībniekiem re?istrācijas valsts mai?a. 


Related Topics

Aizdomās par narkotiku lieto?anu asto?i skolēni Aizkrauklē nogādāti medicīnas iestādē - DELFI
DELFI - Vado?ais zi?u portāls La... 2 hours ago
Tāpat likumsargi konstatēja, ka viens jaunietis pie sevis glabā elektronisko smē?ē?anas ierīci.     Pārbaudes laikā tika uzsākti devi?i administratīvā pārkāpuma procesi. 

Hide related stories (1)

Ciklā 'Jūrmala Jazz' uzstāsies d?eza vijolniece Line Kruse - DELFI
DELFI - Vado?ais zi?u portāls La... 3 hours ago
Kā "Delfi" informēja Dzintaru koncertzāles pārstāvis Mārti?? Pu?ka, kopā ar Latvijas Radio bigbendu vi?a atska?os darbus no jaunākajiem albumiem "Hidden Stones" un "Invitation", kuros māksliniece apvieno labāko no ritmiskās latī?u, klasiskās un d?eza mūzikām, izmantojot instrumentus, kas nav tipiski d?eza mūzikai.     Line Kruse ir Francijā rezidējo?a dā?u vijolniece un komponiste, par kuru jūsmo d?eza kriti?i no "Jazz News", "Europe One", "France Musique" un citiem presti?iem d?eza izdevumiem. 

Kravalis neatminas agrāk liecināto Va?kevi?a lietā; uzsver sadarbo?anos ar KNAB - DELFI
DELFI - Vado?ais zi?u portāls La... 4 hours ago
Tiesas sēde notika bez pa?a apsūdzētā Va?kevi?a klātbūtnes.     Kravalis savās liecībās vairākkārt uzsvēris sadarbību ar KNAB, kad Va?kevi?s esot centies vi?u kuku?ot. 

Latvijas Radio Zi?u dienestu turpmāk vadīs Kārlis Dagilis - DELFI
DELFI - Vado?ais zi?u portāls La... 4 hours ago
Līdz?inējā Latvijas Radio Zi?u dienesta galvenā redaktore Laure Dreimaine amatu atstāja ?imenes iemeslu dē?.     Pēdējā atlases kārtā no pieciem spēcīgiem kandidātiem par labāko atzīts Dagilis. 

Medijs: ASV plānojot slēgt vēstniecību Bagdādē - DELFI
DELFI - Vado?ais zi?u portāls La... 4 hours ago
Divas Rietumu valstu amatpersonas Bagdādē sacīja, ka vi?u valstu diplomātiskās pārstāvniecības ir informētas par plānu.     Tāpat vēl neesot zināms, kam jānotiek, lai ASV to atliktu. 

Latvijas Banka būtiski uzlabojusi ?ī gada ekonomikas prognozi - DELFI
DELFI - Vado?ais zi?u portāls La... 4 hours ago
Tāpat redzams, ka banka uzlabojusi arī bezdarba un nodarbinātības prognozes ?im un tuvākajiem gadiem.     Jāatgādina, ka pandēmijas pirmais vilnis izraisīja mūsdienu vēsturē dzi?āko ekonomikas kritumu. 

Foto: Siguldas vagoni?a lācis ieguvis jaunu veidolu un uzsēdināts koka galotnē - DELFI
DELFI - Vado?ais zi?u portāls La... 5 hours ago
Turpmāk pagarini abonementu automātiski, izmantojot norē?inu karti.     Jūsu profils jau pieslēgts sistēmai! 

Ra?ot elektrību staigājot - RTU zinātnieki karavīru ekipējumā integrē neatkarīgu ener?ijas avotu - DELFI
DELFI - Vado?ais zi?u portāls La... 6 hours ago
Tehnolo?iskā risinājuma prototips ar apzīmējumu "WEIP" ("Wireless Environment and Intelligent Products") sastāv no diviem valkājamiem modu?iem.     Turklāt funkcionālā risinājuma kopējais svars ir vien 150 grami. 

Patversme 'Labās mājas' lūdz atbalstu jaunu su?u būdu izveidei - DELFI
DELFI - Vado?ais zi?u portāls La... 6 hours ago
Turpmāk pagarini abonementu automātiski, izmantojot norē?inu karti.     Jūsu profils jau pieslēgts sistēmai! 


Related TopicsSatversmes tiesa vērtēs Lazdukalna un Rugāju pievieno?anu Balvu novadam - DELFI
DELFI - Vado?ais zi?u portāls Latvijā - DELFI 2 hours ago
Rugāju novada domes ieskatā Lazdukalna pagasts un Rugāju pagasts ir pievienots Balvu novadam, pienācīgi neizvērtējot iespēju saglabāt minētos pagastus kā patstāvīgu Rugāju novadu.     panta tre?ajai un sestajai da?ai, kā arī 5. 

Hide related stories (1)


View More Results
These news results were computed 9 minutes ago.


送彩金38元不限id