WEB SEARCH    

            NEWS    
 

            IMAGES    

            DIRECTORY    

            ADVANCED    

            ADD URL    

            SYNTAX    

            ABOUT    

            BLOG    

            API    


    News   updated every 10 minutes

   
GOTurkey (Türkiye)

Top Stories

Darp edilen sa?l?k ?al??an? ameliyata al?nd? - Bursa Hakimiyet
Bursa Hakimiyet - Bursa Haberler... 58 minutes ago
?stanbul Fatih'te bulunan ?stanbul ?apa T?p Fakültesi Hastanesi'nde bir ki?i, maskesini do?ru ?ekilde takmas? gerekti?ini s?yleyen sa?l?k ?al??an?n? darp etti.     G?zünden yaralanan sa?l?k ?al??an?n?n ameliyata al?nd??? ??renildi. 

Hide related stories (55)

Selena Gomez ameliyat izini g?sterdi - Magazin Haberleri
CNN TüRK Haber - Son Dakika Habe... 3 hours ago
28 ya??ndaki Gomez, mavi bir mayo giydi?i pozunu "B?brek nakli oldu?umda yara izini g?stermenin ?ok zor oldu?unu dü?ündüm ?nce.     Selena Gomez, b?brek nakli operasyonundan baca??nda kalan izi, g?zler ?nüne seren pozunu sosyal medya hesab?ndan payla?t?. 

Hide related stories (51)

Son Dakika Haberler... Ankara'da Sümelay? and?ran gizemli yap?: Alicin Jeositi - Son Dakika Fla? Haberler
CNN TüRK Haber - Son Dakika Habe... 28 minutes ago
T?pk? da?lar?n aras?nda gizli kalm?? Alicin Jeositi gibi.     Eski insanlar?n nas?l ya?ad?klar?n? hep merak ettik. 

Hide related stories (26)


Related Topics


??te g?rülen 289 darbe davas?n?n sonu? bilan?osu
NetGazete 2 hours ago
Adalet te?kilat?nda al?nacak ilave tedbirleri hat?rlatan yaz?lar yaz?l?p haz?rl?klar tamamlanm??t?r.     Karantina tedbirlerine uymaman?n ve salg?nla mücadeleye engel olman?n su? oldu?unu ayr?ca belirtmek isterim” ?eklinde konu?tu. 

Hide related stories (11)

Potada 55. sezon heyecan? ba?l?yor
Cumhuriyet haber verir... Son da... 3 hours ago
?lk olarak 1966 y?l?nda start? verilen Basketbol Süper Ligi'nin 55.     16 tak?m?n yer alaca?? ligde normal sezon 26 Nisan 2021'de tamamlanacak. 

Hide related stories (9)

SON DAK?KA HABER?: Anadolu meslek ve Anadolu teknik program? ??rencileri 28 Eylül'den itibaren staja ba?layabilecekler |...
NTV HABER - Haberler, Son Dakika... 37 minutes ago
Mesleki ve Teknik E?itim Genel Müdürlü?üne ba?l? Anadolu meslek ve Anadolu teknik program? ??rencileri, 28 Eylül tarihinden itibaren i?letmede beceri e?itimi/staj yapabilecek.     ??letmelere g?nderilemeyen ??renciler ise Covid-19 salg?n?na y?nelik gerekli tedbirler al?narak “i?letmede beceri/meslek e?itimi” derslerini okullar?nda yapabilecek. 

Hide related stories (10)

Maske takmad??? i?in ceza yedi: Neden al??t?rarak yazm?yorsunuz, bu ?ok fazla | NTV
NTV HABER - Haberler, Son Dakika... 2 hours ago
Corona virüs ?nlemleri kapsam?nda yurt genelinde ekipler taraf?ndan denetimler sürüyor.     S.K, 900 TL'nin ?ok fazla oldu?unu belirterek, "Neden al??t?ra al??t?ra ceza yazm?yorsunuz? 

Hide related stories (9)

Muhittin B?cek'in yo?un bak?mdaki tedavisi devam ediyor
OGüN Haber - Günün ?nemli Geli?m... 2 hours ago
AJANSLAR - Akdeniz üniversitesi Hastanesi Ba?hekimli?inden yap?lan a??klamada, B?cek'in dün saat 22.30'da hastanelerine takip ve tedavisi yap?lmak üzere nakledildi?i hat?rlat?ld?.     A??klamada, "Hastan?n ilk de?erlendirmesinde Kovid-19 enfeksiyonu sonras? akci?er fonksiyonlar?ndaki sorunun devam etti?i g?rüldü. 

Hide related stories (10)

?ampiyonlar Ligi diye yola ??kan Be?ikta?, Avrupa Ligi'ne de gidemedi - Futbol Haberleri
CNN TüRK Haber - Son Dakika Habe... 2 hours ago
santrfor al?nmamas? ve tak?m?n golcüsüz b?rak?lmas?, Be?ikta?'a pahal?ya patlad?.     Be?ikta?, oyun anlam?nda da ge?en sezonun son haftalar?ndaki g?rüntüsünden uzak kald?. 

Hide related stories (7)


Related TopicsBakan Sel?uk: Yo?un bak?mdaki Covid-19 hastalar?n?n ila?lar?n? geri ?deme listesine ald?k
Cumhuriyet haber verir... Son da... 1 hour ago
Yo?un bak?mdaki Covid-19 hastalar?n?n tedavisinde kullan?lan ila?lar? geri ?deme listesine ald?k.     Bakan Sel?uk, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türk Eczac?lar? Birli?i (TEB) aras?nda imzalanan protokol imza t?renine kat?ld?. 

Hide related stories (8)

Doktor Covid-19 ge?irenlere seslendi: 'Yalvar?yorum ba????? olun' - ?hlas Haber Ajans?
?hlas Haber Ajans? 4 hours ago
Covid-19 ge?irenlere seslenen Dr. Mustafa Merter, 'Sevgili karde?lerimizden, vatanda?lar?m?zdan rica ediyorum hatta yalvar?yorum gelip ba????? olsunlar' dedi.     Elaz??'da korona virüse (Covid-19) kar?? etkili tedavi y?ntemleri aras?nda yer alan ve son iki ayda 623 don?rden al?nan immün plazma sayesinde 584 hasta tedavi oldu. 

Hide related stories (19)


Related Topics

Antalya'da ?iddetli kas?k a?r?s?yla gitti: 1,5 kiloluk kist ??kt? - Sa?l?k Haberleri | NTV
NTV HABER - Haberler, Son Dakika... 1 hour ago
Antalya'n?n D??emealt? il?esinde ameliyat olan kad?n?n rahminden 18 santim ?ap?nda 1,5 kiloluk ??kt?.     Ameliyat sonunda kad?n?n rahminde bulunan, 18 santim ?ap?nda 1,5 kiloluk kist al?nd?. 

Hide related stories (18)

Konya'da 54 bin 852 adet uyu?turucu hap gele ge?irildi
OGüN Haber - Günün ?nemli Geli?m... 2 hours ago
Ara?ta yap?lan aramada, 43 bin 200 adet uyu?turucu hap maddesi ele ge?irildi.     Emniyete g?türülen 2 ?üpheli hakk?nda, uyu?turucu madde ticareti yapmak/nakletmek su?undan i?lem yap?ld??? ??renildi. 

Hide related stories (9)

Ezhel kimdir, ka? ya??nda? - Magazin haberleri
S?zcü Gazetesi - Türkiye'nin tek... 37 minutes ago
Sahne ad?yla Ezhel (Ais Ezhel) olarak bilinen ?mer Sercan ?pekcio?lu 1 Temmuz 1990 y?l?nda Ankara'da dünyaya geldi.     Ankara'da ya?ad??? mahalle kültürünü ?ark?lar?nda yans?tan Ezhel, k?sa süre i?erisinde milyonlar taraf?ndan dinlenmeye ba?land?. 

Hide related stories (6)

Fatih Terim'e hakaret eden spor yazar?na 4 bin 350 lira para cezas?
Cumhuriyet haber verir... Son da... 4 hours ago
Galatasaray Teknik Direkt?rü Fatih Terim'e sosyal medya hesab?ndan hakaret i?eren payla??mda bulundu?u iddias?yla hakk?nda 2 y?la kadar hapis istenen spor yazar? Turgay Demir, "Hakaret" su?undan 4 bin 350 TL adli para cezas?na ?arpt?r?ld?.     Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duru?maya, tutuksuz yarg?lanan Turgay Demir kat?ld?. 

Hide related stories (4)

'?simsizler Hareketi' operasyonu: ?ok say?da g?zalt? var - Güncel haberler
S?zcü Gazetesi - Türkiye'nin tek... 4 hours ago
?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???'n?n talimat?yla, sosyal medya üzerinde “?simsizler Hareketi” ad?yla faaliyet g?sterdi?i belirlenen ve “Hükumete kar?? organize bir ?ekilde halk? kin, nefret ve dü?manl??a sevk ederek ge?mi? d?nemde ya?anan Gezi olaylar? benzeri toplumsal hareketleri planlayarak kitleleri soka?a d?kme ?abas? i?inde olduklar?” iddia edilen ki?ilere y?nelik g?zalt? ve yakalama karar? ??kar?ld?.     ?stanbul Siber ?ube polisi, sosyal medya üzerinden "?simsizler Hareketi" ad? alt?nda provokatif payla??mlarda bulunduklar? belirlenen ?üphelilere y?nelik geni? ?apl? operasyon ba?latt?. 

Hide related stories (3)


Related Topics

Emekli savc?ya 380 bin liral?k FET? doland?r?c?l??? | NTV
NTV HABER - Haberler, Son Dakika... 42 minutes ago
Ele ge?irilen 380 bin liran?n emekli savc?ya teslim edildi?i ??renildi.     Mu?la'n?n Dat?a il?esinde ya?ayan ve ismi a??klanmayan emekli savc?y? telefonla aray?p kendisini polis olarak tan?tan zanl?lar, bu ki?iye isminin FET? ba?lant?l? bir olayda ge?ti?ini, devam eden soru?turma i?in kendilerine yard?mc? olmas? gerekti?ini s?yledi. 

Hide related stories (8)